صفحه اصلیفتق HERNIAزیبایی و تناسب اندامجراحي دستگاه گوارشتعیین وقت اینترنتیتماس با ما
 
» درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

دراین گروه محلول ماینوكسیدیل وقرص فیناستراید قراردارند.بغیرازاین دوداروهیچكدام ازداروهای دیگردارای اثرات شناخته شده وقطعی نبوده وبدلیل وجودعوارض احتمالی بهتراست بهیچ عنوان استفاده نشوند.اثرهردوی این داروها(بخصوص محلول ماینوكسیدیل)فقط بااستمراراستفاده باقی مانده وباقطع مصرف(حتی مصرف طولانی مدت)به تدریج پرپشتی موهاازبین رفته ولذامصرف آنهابایستی برای همیشه ادامه پیداكند.محلول ماینوكسیدیل باغلظت های 2 الی 5 درصداستفاده میشود.این محلول بسیارموثربوده ولی طرزمصرف آن بسیارمهم است.محلول بایستی برروی پوست تمیزوخشك بآرامی مالیده شده(ماساژلازم نیست)وحداقل 4 ساعت قبل وبعدازآن نبایستی موهاشسته شوند.پس ازمالیدن داروسشوارزدن موهاممنوع است.مقدارمصرف 30 قطره=یك سی سی صبح وشب(یك ساعت قبل اررفتن به رختخواب) است. برای بروزاثرات مثبت محلول ماینوكسیدیل حداقل 4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده وحداكثراث آن 12 ماه بعدازشروع درمان آشكارمی گردد.دراوایا درمان ممكن است ریزش موهاظاهراً بدترشودكه اهمیتی نداردوبتدریج اثرات مفیدآن آشكارمی گردد.محلول فوق دركسی كه اصلاًمونداردبدردنمی خورد.هرچقدرفردجوان تر،تعدادموهای كركی اش بیشترواگرزمان طاسی كمتراز 10 سال باشداثرمحلول ماینوكسیدیل بیشترمی گردد.اثراین داروباادامه مصرف بیشترشده وبه تدریج موهابلندتر،كلفت تروپررنگ ترمی گردند.عوارض جانبی محلول عمدتاً پوستی وشامل خشكی،پوسته ریزی،خارش وقرمزی پوست است.گاهی هم این محلول باعث افزایش رشدموهادرصورت میشودكه بیشتردرخانم هارخ داده واهمیتی نداردزیراخودش خوب میشود.

قرص فیناسترایدبه مقدار 1 میلیگرم درروز(بایابدون غذا)داروی جدیدتری است كه فقط درآقایان قابل استفاده است.حداقل زمان مصرف این دارویكسال میباشد.این داروبی خطربوده وعوارض جانبی آن خفیف،اندك واكثراًقابل برگشت میباشند.این عوارض عمدتاًمربوط به كاهش اعمال جنسی مردانه بوده واهمیتی ندارندزیرااولاً باادامه درمان بتدریج ناپدید شده وثانیاً درصورت قطع درمان نیز ظرف مدت كوتاهی ازبین میروند.

خانم های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارندولی درصورت وجوداختلالات هورمونی درآزمایش خون لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپیرونولاكتون یاقرص سیپروترون مصرف نمایند.درهرحال بیماربایستی تحت نظرمتخصص پوست باشدودرمان خودسرانه اكیداً ممنوع است.


 تعیین وقت اینترنتی
 نام و نام خانوادگی :
 سن :
 پست الکترونیک :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 نحوه آشنايي با دكتر :شبکه های اجتماعی
تبلیغات اینترنتی
دوستان و آشنایان
سایر
 توضیحات :
جراحی زیبایی و لاغری
 
جراحی دستگاه گوارش
 
تعیین وقت اینترنتی
 


بازديد اين صفحه : 2353
بازديد امروز : 133
کل بازديد سایت : 2880422
بازديدکنندگان آنلاین : 12
زمان بارگزاری : 0/1875 ثانیه