صفحه اصلیفتق HERNIAزیبایی و تناسب اندامجراحي دستگاه گوارشتعیین وقت اینترنتیتماس با ما
 
» درمورد روش جدیدغیرجراحی

درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

درروش FIT بجای ایجادبرش درپشت سروبرداشتن نواری ازپوست سر، موهابصورت دانه به دانه وبادستگاه مخصوصی(که بسیارظریف است)برداشته می شوند.

مواردکاربردFIT نسبت بهFUT کمتربوده ومنحصربه 3 مورداست که عبارتنداز :

1)موقعی که تراکم موهادر منطقه برداشت درپشت سرکم بوده(یابه عبارتی فاصله بین موهازیادباشد)ویااینکه بدلایلی اصلاً نتوانیم ازپشت سرفرداستفاده نموده ولذامجبورشویم که ازموهای سینه وپشت(Back )استفاده نماییم.پس نتیجه می گیریم که FIT برای افرادی که موهای پرپشت درقسمت پشت سردارندوقراراست که ازپشت سرآنهابعنوان منطقه دهنده استفاده شود،روش مناسبی نبوده وبایستی برای این افرادازFUT استفاده شود.

2)یکی دیگرازمواردکاربردFIT مواقعی است که میزان کشش پوست پشت سر(Elasticity )کم بوده ولذاامکان برداشت نوار ازپشت سرنمی باشد.این حالت بیشترزمانی رخ می دهدکه یکباربرای فردFUT انجام شده وجهت تکمیل کارقبلی ویاکاشت مودرمناطق طاس جدیدبایستی کاشت موی مجددانجام شودولی بدلیل برداشت قبلی یک نوارازپشت سرامکان برداشت مجددنوارمشابه وجودندارد.البته این مسئله همیشگی نیست ودربسیاری ازمواردمی توان 2 یاحتی 3 بارازپشت سرنواربرداشت کردولی اگرنتوان اینکاررادرجلسات دوم وبه بعدکاشت موانجام دادآنگاهFIT کاربردپیدامی کند.

3)اگرخودفرداصراربه انجامFIT داشته باشدمثلاً ازجراحی(حتی جراحی سرپایی مثل FUT )می ترسدویابدلایلی بابرش پشت سرمشکل داشته ونمی خواهداینکارانجام شود.درFIT درهرروزکاری (که ازساعت 10 صبح الی 5 عصر طول می کشد)حداکثر 1500 الی 2000 تارموکاشته می شودولذابرای کاشت فی المثل ده هزارتارموحدود 5 روزکاری لازم است


 تعیین وقت اینترنتی
 نام و نام خانوادگی :
 سن :
 پست الکترونیک :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 نحوه آشنايي با دكتر :شبکه های اجتماعی
تبلیغات اینترنتی
دوستان و آشنایان
سایر
 توضیحات :
جراحی زیبایی و لاغری
 
جراحی دستگاه گوارش
 
تعیین وقت اینترنتی
 


بازديد اين صفحه : 2365
بازديد امروز : 599
کل بازديد سایت : 2877639
بازديدکنندگان آنلاین : 11
زمان بارگزاری : 0/2350 ثانیه