صفحه اصلیفتق HERNIAزیبایی و تناسب اندامجراحي دستگاه گوارشتعیین وقت اینترنتیتماس با ما
 
» ملاحظات قبل ازعمل

ملاحظات قبل ازعمل

معاينه ابتدايی متقاضی کاشت موی طبيعی و مشورت ايشان با پزشک معالج بسيار اهميت داشته و کليد موفقيت در اين کار به حساب می آيد. برخی سؤالاتی که معمولاً از سوی پزشک مطرح می شوند عبارتنداز:

هدف شما از اين کار چيست؟

چه ايده آل هايي درذهن خود از اين کار دارد؟
کدام قسمت سر از نظر داشتن مو بيشتر برايتان اهميت دارد؟

مدل موی مورد علاقه شما چيست؟

تاريخچه ريزش موی ارثی در اقوام فرد، سابقه استفاده از دارو برای درمان و لوازم آرايشی برای پوشانيدن منطقه طاسو بسياری نکات مهم ديگر در جلسه مشاوره مورد سؤال قرار می گيرند.

تمامی سؤالات و ابهامات فرد در رابطه با پيوند مو به درستی و باصداقت قبل از انجام کار پاسخ داده می شوند.گاهی بيماران در مورد پرسش هايی که دارند خجالت کشيده و نمی توانند چيزی را که در ذهن تصورمی کنند، بيان نمايند. در اين مواقع پزشک بايستی به کمک بيمارآمده و با طرح سؤالات درست نکات ناگفته را به زبان آورده و سپس از بيمار سؤال شودکه آيا شما در مورد تمامی سؤالات خود قانع شديد و آيا همه مطالب را به درستی فهميديد؟ برخی نکاتی که معمولاً مورد سؤال از سوی بيمارقرارمی گيرند عبارتند از:

تعدادجلسات موردنياز برای نتيجه مورد نظربيمار، تعدادجلساتی که عملاً امکان انجام آن در فرد وجوددارد، مدت زمان هر جلسه، فاصله بين جلسات، هزينه کلی جلسات کاشت مو و نتيجه ای که نسبت به اين هزينه مورد انتظار است، درد حين عمل و ساعات و روزهای پس ازآن، مدت زمانی که طول می کشد تا پس از هر جلسه علايم جراحی برطرف شده و وضعيت سر به حالت تقريباً عادی برگردد،آيا ديگران در روزهای پس از عمل متوجه کاشت موی من خواهندشد؟ آيا پس از درآمدن موهای کاشته شده مردم می فهمندکه موهای من از نوع کاشته شده است يا اينکه نمای کارکاملاً طبيعی خواهدبود؟ مراقبت های بعد از کاشت مو از نظر نوع، ميزان و مدت زمان لازمه.

متخصص پوست مجرب درانجام کاشت مو در موردفرم طاسی سرشخص، احتمال پيشروی آن، وضعيت بانک موی پشت سرفرد، نتيجه احتمالی کاشت مو، تعيين بهترين ناحيه برای کاشت مو از نظرمسائل زيبايی شناسی و بسياری نکات کوچک ولی مهم ديگربه تفضيل صحبت کرده و همه مسايل را برای شخص بازمی کند.

برنامه ريزی درازمدت برای انتخاب فرد مناسب کاشت مو خيلی مهم است. انتظارات شخص بايد واقعی و متناسب با شرايط وی باشد. متذکرمی شويم که طبيعی ترين نتيجه پيوندمو با تکنيک کاشت به روش ميکروگرافت بدست آمده يعنی پس ازمدت زمان مقرر (9 – 6 ماه) هيچ کس متوجه کاشت مو در فرد نشده و محل کاشت موکاملاً طبيعی بنظرمی رسد ولی بدليل محدوديت هايی که بصورت ذاتی درتکنيک های کاشت مو وجود دارد هيچگاه نمي توان تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی را ايجادکرد.

بهترين فرد برای پيوند موی طبيعی کسی است که درمنطقه دهنده مو دارای موهای ضخيم با تراکم کافی بوده و طاسی وی نيزقابل ملاحظه ولی محدودباشد(منطقه آن کوچک باشد). اگرتراکم موهای قبلی بيمار در منطقه گيرنده مو زياد باشدممکن است وی پس ازکاشت مو متوجه افزايش بيشتر تعداد موها نشده و لذا رضايت کافی بدست نيايد.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

 

موهای کاشته شده دائمی بوده و لذا بخصوص درمورد خط رويش مو درجلوی سر بايستی کاملاٌ بيمار را توجيه کردو از بابت آن رضايت کامل داشته باشد. درغيراين صورت درآينده مشکلاتی وجود خواهد داشت. قبل از پيوند بايداين خط را دقيقاً مشخص نمود و چون اين خط برای مابقی عمربيمار باقی مي ماند لذا بايد در طراحی آن نهايت دقت را نمود. طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.

بطورکلی مهمترين قسمت موی سرازنظر علم زيبايی شناسی چهره، خط رويش مو درجلوی سرمی باشد. اين خط اولين قسمتی ازچهره است که درجلوی چشم بيننده به نظرآمده و می تواندنمادی ازسن، زيبايی، جوانی و خوش تيپ بودن وی باشد. اين خط چيزی است که باصطلاح قاب (چهارچوب) صورت را تشکيل داده و لذا اهميت فوق العاده ای درزيبايی چهره بازی می کند. بنابراين بازسازی خط فوق به صورت تا حدامکان طبيعی و متناسب با سن بيمار و با در نظر گرفتن آينده وی، مهمترين بخش کاشت موی طبيعی بوده و بايستی وقت و انرژی زيادی برای آن صرف نمود.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

در صورت صرف وقت و دقت کافی چنين خط موی زيبايی خلق خواهد شد.

 

خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوار به عرض چند ميليمتر بوده که به صورت طبيعی دارای چندمشخصه می باشد:

1) شکل کلی اين خط شبيه حرف M است بدين معنی که درطرفين مقداری تو رفته بوده و در وسط به سمت جلو متمايل است.

2) اين خط درهرقسمت دارای نمای نامنظم و تا حدی زيگزاگ است يعنی يک خط صاف و يک دست نمی باشد.

3) موهای اين نوار بصورت فوليکول های تک مويی و نازک هستند.

4) زاويه خروج موها از پوست درهمه جای اين نوار سی درجه رو به جلو است منتها در قسمت های کناری، موها ضمن حفظ اين زاويه مقداری به طرفين هم متمايل شده اند.

5) درهرقسمت از اين نوار همه موها دارای زاويه يکنواخت بوده و هم جهت می باشند.

تمامی اين موارد بايستی در کاشت مو در اين منطقه حساس رعايت شود در غير اينصورت خط موی جلوی سربه صورت عروسکی درمی آيدکه بسيارزشت و زننده است و ترميم آن هم فوق العاده مشکل و گاهی غيرممکن می باشد.

 


خط رويش مو درجلوی سر به صورت طبيعی (بدون کاشت مو)

 

 

 

 

کاشت مو در محل خط رويش موی سربصورت غيرطبيعی

 

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

 

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

کاشت مو در محل خط رويش موی سر بصورت طبيعی

 

اکثرافراد طاس دوست دارندکه خط موی جلوی سرشان به اندازه زمانی باشدکه 25-20 ساله بوده اند يعنی زمانی که دچار ريزش مو نشده اند. درحاليکه درطراحی اين خط، سن قبلی شخص درنظرگرفته نشده بلکه سن فعلی وی و همچنين سالهای بعدی عمرشخص در مدنظرقرارگرفته و خط متناسبی برای وی ترسيم می گردد. به همين دليل بعنوان يک اصل کلی خط موی جلوی سر بايستی دربالاترين حد ممکنه (نسبت به سن فرد) قرارگيرد. رعايت اين اصل بخصوص در مورد نواحی کناری خط موی جلوی سراز اهميت زيادی برخورداراست.
اصلاح خط موی جلوی سرکه توسط افرادغيرمتخصص و فاقدصلاحيت لازم طراحی وکاشت شده است فوق العاده مشکل و درخيلی ازموارد غيرممکن است. سخت ترين حالت زمانی است که خط مو را پايين تراز حد عادی آورده اندو اگراين وضعيت باگردکردن بيش ازحد خط نيز همراه باشد (يعنی شکل
M رعايت نشده باشد) کاراصلاح به مراتب دشوارتر می گردد. درهرحال بدليل دشواری اصلاح خط موی غيرعادی بهتراست درانتخاب پزشک معالج دقت و وسواس کافی به عمل آيد.

 


طراحی صحيح خط موی جلوی سر

متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی بايستی درنظرداشته باشندکه نتيجه کلی کاشت موی طبيعی از نظررضايت بخش بودن و طبيعی شدن کاربه عوامل زير بستگی دارد:

الف) ميزان پوشش دهی موها درمنطقه کاشت که خود تابعی از فاکتورهای ذيل است:

تراکم (تعداد) موهادرناحيه دهنده (بانک مو)، مشخصات ظاهری موهای ناحيه دهنده، مشخصات پوست سر(ازجمله رنگ پوست) درمنطقه طاس، سايز و شکل کلی سربيمارو مشخصات پوست سر در منطقه دهنده.

ب) ميزان مهارت پزشک از نظر علم پزشکی و لذا اين کار حدالامکان بايستی توسط متخصص پوست و مو انجام شود. اگربه متخصص پوست مراجعه کرده و ايشان به دلايل متعدد توصيه کردکه کاشت مو به دردشما نمی خوردحتماً حرف او را قبول کرده و برای اطمينان به پزشکان با تخصص های ديگرمراجعه نکنيد زيرامتخصص پوست است که بدليل برخورداری ازعلم کاشت مو و وجدان کاری ناشی ازاين دانش بهترين توصيه را به شمامی نمايد.

پ) هنرمتخصص پوست که بتواندبا استفاده ازنقاط ضعف و قوت بيماربهترين نتيجه ممکن را برای حال و آينده وی بوجودآورد.

ت) وجدان کاری پزشک که سهم عمده ای ازکاررا تشکيل می دهد.

ث) انتخاب بيمارمناسب کاشت موی طبيعی ازهرنظر(سن، نوع ريزش مو و فاکتورهای ديگر).

ج) وضعيت روحی و روانی بيمار، اهداف ، آرزوها و انتظارات وی که بايستی منطقی و واقع گرايانه باشد.


 تعیین وقت اینترنتی
 نام و نام خانوادگی :
 سن :
 پست الکترونیک :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 نحوه آشنايي با دكتر :شبکه های اجتماعی
تبلیغات اینترنتی
دوستان و آشنایان
سایر
 توضیحات :
جراحی زیبایی و لاغری
 
جراحی دستگاه گوارش
 
تعیین وقت اینترنتی
 


بازديد اين صفحه : 2244
بازديد امروز : 598
کل بازديد سایت : 2877638
بازديدکنندگان آنلاین : 11
زمان بارگزاری : 0/2187 ثانیه