صفحه اصلیفتق HERNIAزیبایی و تناسب اندامجراحي دستگاه گوارشتعیین وقت اینترنتیتماس با ما
 
» تصورات غلطی که دررابطه باکاشت موی طبيعی و نتايج آن درذهن مردم وجوددارد

تصورات غلطی که دررابطه باکاشت موی طبيعی و نتايج آن درذهن مردم وجوددارد

وقتی فردی متقاضی کاشت موی طبيعی است يکسری تصورات و پيش داوری هايی درذهن خود ازکاشت موی طبيعی و نتايج آن داردکه معمولاً با واقعيات بسيارفاصله دارند. با معاينه صحيح و مشورت ذهنيت فرد روشن شده و متوجه واقعيت های امرمی گردد. شماری از تصورات غلط عامه مردم درموردکاشت موی طبيعی و نتايج آن درذيل آورده شده است:

1) موهايی راکه اندکی کم پشت شده است می توان باکاشت مو پرپشت ترکرد.
درکاشت مو ازطريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف يک گرافت وارد پوست می شود. اين سورخ (با اينکه بسيارظريف است) بهرحال فضايی را اشغال می کند. اگرمنطقه ای که می خواهيم درآن کاشت مو انجام دهيم کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهيم درلابلای موهای موجود(بخصوص اگراين موهاضخيم و باکيفيت باشند)کاشت انجام دهيم لازم است که فضای کافی درلابلای موهای موجود وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجادنمود.
درحقيقت تا زمانی که بيشتراز 50 – 40 درصداز تراکم موها کاسته نشده است، بدليل ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) د ربين موهای موجود فرد نمی توان درلابلای آنهاشکاف ايجادکرد و اگرهم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شودو ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده خواهندشدو لذا درحين درآمدن موی کاشته شده باحتمال زيادکيست مويی و جوش های چرکی بد فرم ايجادمی گردد. اين ضايعات موجب اختلال دربيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می کنند.
بنابراين منطقی است که کاشت موی طبيعی را زمانی انجام دهيم که حداقل 50 – 40 درصدازموهای يک منطقه ازسردچارريزش شده اند تابتوان بدون مشکل کاشت مو را انجام داد و فردهم ازنتايج آن لذت ببرد.
2) باکاشت موی طبيعی می توان تراکمی شبيه تراکم موهای کاملاً طبيعی ايجادکرد.
درکاشت موی طبيعی شکاف های بسيارظريفی برای قراردادن گرافت هادرپوست منطقه طاس ايجادمی گردد. اگراين شکاف ها خيلی به همديگرنزديک باشند پوست بين آنها پاره شده (جِرمی خورد) ودو شکاف کوچک تبديل به يک شکاف بزرگ می شودکه چيزمطلوبی نيست. لذا مجبوريم يک فاصله حداقلی را رعايت کنيم. فاصله فوق حدود 3-2 برابرفاصله بين موهای با تراکم عادی بوده و به همين نسبت هميشه تراکم موهای کاشته شده درجلسه اول کمتراز تراکم موهای عادی است. درجلسات بعدی می توان اين فاصله راکمتر وکمترنمود (البته با توجه به محدوديت تعداد موهای قابل برداشت از پشت سر) ولی بهرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهای طبيعی نخواهدشد و بالطبع تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی هم بوجود نخواهدآمد. تراکمی که در جلسه اول کاشت مو می توان بطور معمول ايجادکرد 35 – 20 گرافت در هر سانتيمتر مربع است که آن را می توان در جلسات بعدی تا 50 – 40 افزايش داد. تبليغاتی که در رسانه ها (بخصوص کانال های ماهواره ای) شده و ادعا می شود که تراکمی شبيه تراکم موی عادی (و گاهی بيشتر از تراکم موی طبيعی !) بوجود می آيد شيادی بوده و صحت ندارد.
3) يک فرد طاس تا هر چند جلسه که بخواهد می تواند کاشت مو انجام دهد.
کاشت موی طبيعی دارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشدکه يکی از مهمترين آنها محدود بودن تعدادجلسه های قابل انجام کاشت مو در هر فرد است. علت اين محدوديت آن است که تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو بيشتر از حد مشخصی نمی باشد (حدود 15 – 12 هزار تار مو).
بعنوان يک اصل کلی فقط تا حدی می توان ازموهای منطقه دهنده مو برداشت کردکه آسيبی به منطقه برداشت وارد نشده ،پوست تحمل کشش برداشت را داشته باشد و در ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و بدفرم نشود. بنابراين تعدادموهای قابل برداشت محدوديت داشته و نمی توان همه اين موها را برداشت کرد.
ازصحبت های بالامشخص می شودکه حتی دربهترين شرايط تعدادموهای قابل دسترس برای کاشت درمنطقه طاس محدود می باشد. در روش
FUT معمولاً 4 – 3 هزار تارمو در يک جلسه بيشترنمی توان برداشت کرد و در روش FIT بسته به مشخصات پوست و موی فرد اين عدد به 7 – 5 هزار تار مو در يک جلسه بالغ می گردد.
اغلب بيماران پس ازيک جلسه کاشت موی طبيعی موفقيت آميز و با مشاهده تراکم کمتر از طبيعی درمنطقه کاشت درخواست کاشت موی مجدد را درهمان ناحيه می کنند با اين تصورکه تراکم موهای کاشته شده بيشترو بيشترگردد. اگرچه ازنظرتئوری اين کارعملی می باشدولی يک نکته ظريف درآن وجود دارد.کاشت موی مجدد مستلزم برداشت دوباره مو ازمنطقه دهنده است و با اين کارتعداد موهای موجود دربانک موی فرد درمنطقه دهنده کمتر و کمترمی شود. باکم شدن اين موها ديگرمويی برای کاشت موی بعدی درمناطق طاسی که درآينده بوجودمی آيند(که حتماً اين اتفاق می افتدزيرا ريزش موی مردانه يک روند روبه جلو و دائمی است) باقی نمی ماندو بعداً برای بيمارمشکلاتی بوجودمی آيد.
تصورکنيدکه برای فرد3 – 2 بارکاشت مو در جلوی سرانجام دهيم تا تراکم بسيارخوب بوجود آيد و طبيعی است که تعداد موهای قابل برداشت ازبانک موی پشت سرهم به شدت کاهش پيدامی کند. پس از گذشت چند سال موهای قسمت های عقب منطقه کاشته شده دچار ريزش موی مردانه شده و نياز به کاشت مو پيدا می کنند ولی متأسفانه مويی درپشت سرنمانده تا اين کار را انجام دهيم. پس بعنوان يک اصل بايستی هميشه دربرداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را رعايت کردو برای آينده هم ذخيره ای باقی گذاشت.
4)کاشت موی طبيعی سرطان زا است.
اين مسئله به هيچ عنوان صحت ندارد و اصولاً ماهيت انجام کاردرکاشت موی طبيعی طوری است که هيچ ارتباطی با عوامل سرطان زای پوست ندارد. مهمترين عوامل دخيل درسرطان پوست عبارتنداز: ژنتيک، برخی موادمعدنی مثل آرسنيک و سيليکون، اشعه آفتاب، هيدروکربن های کارسينوژن و بعضی از بيماری های ارثی.
5) پس ازکاشت موی طبيعی سردردهای بدی بوجودمی آيد.
با متدهای قديمی (که ازلوازم غيرظريف استفاده می شد)گاهی سردردهايی پس ازکاشت مو بوجود می آمدولی با تکنيک های مدرن امروزی و بهره گيری از ابزاربسيار ظريف اين مسئله منتفی شده است. درحقيقت اگرفرددچارسردردهای ميگرنی باشد باکاشت موی طبيعی ميزان سردرد وی کاهش پيدامی کند. البته در 2-1 شب اول پس ازکاشت مو امکان وجود سردرد خفيف (مثل هرعمل ديگر) می رودکه با مسکن های معمولی به سرعت برطرف شده و مشکل خاصی پيش نمی آيد.
6) باکاشت موی طبيعی ازريزش موهای موجود فرد(موهايی که درحال حاضروجوددارند) هم جلوگيری خواهد شد.
مشخص است که کاشت مو برای وضعيت فعلی طاسی بيمار انجام شده و جز تجويز داروهايی مثل ماينوکسيديل و فيناسترايد کار ديگری برای موهای موجود فرد نمی توان انجام داد . ريزش يا عدم ريزش موهای فرد در آينده در رابطه با وضعيت ژنتيکی وی بوده و ارتباطی با کاشت موی فعلی ايشان ندارد.
لازم به ذکراست که اگرکاشت مو توسط افراد فاقدصلاحيت علمی برای انجام اين کارحساس انجام شود، احتمال آسيب رسيدن به موهای موجود فرد رفته و ممکن است اين موها دچارريزش بدليل آسيب شوند ولی درهرحال ريزش موی ژنتيکی وی تحت الشعاع قرارنمی گيردو سيرخود را طی می کند.
7) تاهرمقداری که فردتمايل داشته باشد می توان خط رويش مو درجلوی سر را پايين آورد.
خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوارباريک از پوست سربوده که حد فاصل پوست بدون موی پيشانی با پوست کاملاً پرموی نواحی پشت اين نواراست. طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.اگربه عکس پايين دقت کنيدمتوجه می شويدکه ازخط رويش مودرجلوی سرتا انتهای چانه را می توان به سه قسمت مساوی تقسيم کردکه عبارتنداز:
الف) ازخط رويش مو تا ناحيه بين دو ابرو
ب) ازناحيه بين دو ابرو تا نوک بينی
ج) ازنوک بينی تا انتهای چانه.
اين فواصل بطورنرمال 9 – 7 سانتيمترمی باشند. رعايت دقيق اين محاسبه درطبيعی نشان داده شدن خط موی جديدی که برای بيماردرست می شود، نهايت اهميت را دارا می باشد.

 

بخش های مساوی از چانه تا خط رويش مو در جلوی سر

فاکتورهايی که درطراحی مناسب و صحيح خط موی جلوی سرازسوی پزشک لحاظ می شوند عبارتنداز:
ميزان و نوع ريزش موی سر، سن فرد، شکل کلی سربيمار، احتمال ريزش مو درآينده (و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو) و انتظارات بيمار.
اصرار بيماربه پايين آوردن زياده ازحداين خط ياگردکردن بيش از معمول آن موجب غيرطبيعی شدن موهای جلوی سرمی گردد و نمای خوبی ندارد. اکثر بيمارانی که با خط موی پيشنهادی متخصص پوست موافقت ندارند، وقتيکه موها درآمدند نظرشان عوض شده و متوجه می شوندکه آن موقع حق با پزشک معالجشان بوده است. در هرحال اگر هم پس ازدرآمدن موها نارضايتی وجودداشته باشد، هميشه می توان آن را پايين ترآورد يا گردتر نمود ولی اگر اين خط از ابتدا بد طراحی شود اصلاح آن بسيار مشکل و گاهی غيرممکن است. طراحی خط موی جلوی سر مطلبی است که اغلب وقت زيادی را گرفته و در مورد محل و شکل آن بايد به اندازه کافی با بيمار مشورت شود و هيچگاه درخواست های غيرمنطقی اشخاص موردموافقت قرارنگيرد.
بطورکلی بهتراست که درطراحی خط مو محتاط عمل نموده زيرا هميشه مي توان بعداً خط مو را پايين ترآورد ولی بالاتربردن آن خيلی مشکل است. بيماران كم سن معمولاً درخواست خط موي پايين تر ازحد نرمال دارند ولي بايستي گفت كه ممكن است يك خط موي پايين براي سن 20 سالگي مناسب باشدولي براي سن 40-30 سالگي زشت و غيرعادي است. اغلب قانع كردن فرداز اين نظرمشكل است. بخصوص بيماران کم سن دارای ريزش موی شديددر صحبت با پزشک نرمش کمتری نشان داده و رسيدن به تفاهم باآنها دشوار است زيرا اين گروه سنی درباره محل مناسب خط موی جلوی سربرداشت نادرستی داشته وچون به شدت نگران وضعيت فعلی خودهستند نمی تواننددر موردآينده خود تصوردرستی داشته باشند.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

طراحی خط موی جلوی سر به صورت بسيار طبيعی


8) تعداد موهای برداشته شده ازمنطقه دهنده پس ازکاشت درمنطقه طاس بيشترمی شود و تراکم آن به مرور زمان افزايش می يابد.
تعدادموهای هرفرد پس از تولد زياد نشده و با گذشت زمان بصورت نرمال کاهش هم پيدامی کند. بنابراين هرتعداد موکه کاشته شود همان مقدار درمی آيدو تغييری درتعدادآنها بوجود نخواهدآمد.
9) موها را می توان از پوست سربرداشت و درآزمايشگاه آنها را تکثيرنمود.
اين مسئله فعلاً در حد تحقيقات و آزمايشگاه بوده و کاربرد عملی پيدا نکرده است. تحقیقاتی که در حال حاضر انجام می شود بیشتر روی این موضوع تکیه می کنند که تعدادی از موهای پشت سر فرد را گرفته و سلول های زایای ریشه مو را از آن ها جدا می کنند. سپس این سلول ها درمحیط کشت آزمایشگاه تکثیر پیدا کرده بطوريکه تعداد آنها به صدها هزار می رسد و در ضمن آنها را با عناصر دیگر ترکیب می کننند تا قدرت رشد آنها افزايش پيدا کند. بعداً این سلول ها در نواحی طاس بصورت تزریق زیر جلدی می شوند. سلول های تزریق شده تبدیل به موهای جدید گردیده و طاسی فرد برطرف می گردد. به اين متد جديد درمانی، روش
FCI گفته می شود. اين روش جديد می تواند هم برای رشد و ضخيم شدن مجدد موهای ضعيف شده قبلی فرد مورد استفاده قرار گرفته و هم باعث رشد موهای جديد در مناطق کاملاً طاس و بدون مو گردد. نظر به اينکه در اين روش محدوديت تعداد موهای قابل کاشت وجود ندارد لذا اين اميد هست که بتوان در يک فرد کاملاً طاس که فقط دارای تعداد اندکی مو در پشت سرش است، يک سر پر از مو بوجود آورد. با اين متد همچنين می توان برای خانم های دارای ريزش مو بصورت گسترده و پخش نيز کاشت مو انجام داد. البته تا رسیدن به نتیجه مطلوب هنوز راه زیادی باقی مانده و این تکنیک در حال حاضر کاربرد عملی پیدا نکرده است.
10) ازموی نواحی ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، منطقه تناسلی، سينه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد.
موهای مناطق مختلف بدن دارای تفاوت های ساختاری و اساسی با يکديگربوده و لذانمی توان ازموی هرناحيه ازبدن بجای موی سراستفاده کرد. بهترين مو برای کاشت درمناطق طاس سر، موی ناحيه مشخصی ازپشت و اطراف سرمی باشد. موهای نواحی ديگراگرچه ازنظرتئوری می توانند مورد استفاده قرارگيرندولی به دلايل زير به درد اين کار نمی خورند:
الف) برداشت مو از اين نواحی برای بيمار بسيار مشکل و دردآور بوده و ناراحتی زيادی ايجادمی نمايد.
ب) اسکار(جوشگاه) محل برداشت مو از نواحی ديگر برخلاف پشت سر(که درزيرخواب موهای بالای محل برداشت مخفی می شود) مخفی نشده لذا هميشه آشکاراست.
ج) رشدموهای نواحی ديگرنسبت به موهای سراغلب کمتراست، اين موها معمولاً نازک و دارای رنگدانه کمی بوده، بطورکلی از نظرمشخصات رشدی و ظاهری تفاوت های زيادی با موهای سرداشته و لذا عمدتاً مناسب کاشت مو در سرنمی باشند.
د) ميزان هرزرفتن (پرت) موهای نواحی ديگرهم در زمان برداشت و هم درحين کاشت نسبت به موهای پشت سربالاتراست.
به اين دلايل بهتراست هميشه ازموهای پشت سربه عنوان بانک مو استفاده نماييم و فقط در موارد استثنایی از موهای بدن استفاده کرد.
11) ازموی ديگران می توان برای کاشت مو استفاده کرد.
بدليل عدم تطابق خصوصيات بافتی و سيستم ايمنی ما بين انسان های گوناگون درصورت استفاده ازموهای شخص ديگراين موها پس زده می شوندو نمی گيرند.
غالباً اين سؤال پيش می آيدکه چرا پيونداعضا ديگربدن مانندکليه، قلب و غيره پس زده نمی شود؟ جواب اين است که اولاً احتمال پس زده شدن پيوندد رمورد سايراعضا بدن هم وجودداشته و بالا است و ثانياً بيمار برای جلوگيری ازدفع عضو پيوندزده شده بايستی تا آخر عمرداروهای ضدسيستم ايمنی مصرف کند. يکی از عوارض مصرف اين داروها ريزش مو است ولی چون بيماربه عضو پيوندزده شده نيازدارد و ادامه زندگی وی وابسته به وجود عضو پيوندی است لذا مجبور است ريزش مو را تحمل نمايدولی درمورد پيوند مو اين مسئله صدق نمی کند.
12)کاشت موی طبيعی را می توان درهرسنی انجام داد.
با توجه باينکه ريزش موی مردانه يک فرآينددائمی و رو به گسترش می باشدو با درنظرگرفتن محدوديت هايی که درکاشت موی طبيعی وجوددارد بهتراست زمانی اينکار را انجام دهيم که اولاً به اندازه کافی از موها ريخته شده باشد (تا به کاشت مو جواب خوبی بدهد) و ثانياً ريزش موی شخص به يک مرحله پايدار و تقريباً ثابتی رسيده باشد. حداقل سنی که معمولاً برای انجام کاشت موی طبيعی درنظرگرفته می شود 30-25 سالگی است.
13) بايدبگذارم تاکاملاً طاس شوم و بعد برای کاشت مو مراجعه نمايم.
اين سؤالی است که اکثرمردان جوان مبتلا به طاسی خفيف ازپزشک می کنند. پاسخ به اين پرسش به فاکتورهای گوناگونی مثل سن بيمار، شدت و نوع طاسی، تاريخچه خانوادگی طاسی و بسياری عوامل ديگرداشته ولی بطورکلی بهتراست تصميم گيری را بعهده متخصص پوست خود گذاشته و اگر متخصص پوست به شما توصيه کردکه اين کار انجام داده و يا بالعکس آن را به تعويق بيندازيد حتماً گوش کرده و در صحبت های وی ترديد ننماييد.
14) کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است.
برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از ليزر برای بهبودی سريعتر زخم های موجود استفاده می کنند ولی ليزر ارتباطی به تکنيک برداشت و کاشت مو که مهمترين قسمت های کاشت موی طبيعی را تشکيل داده و نتايج کاشت مو به انجام درست آنها وابسته است، نداشته و اگر کسی ادعا می کند که با استفاده از ليزر برای شما کاشت موی بهتری انجام می دهد، قصد فريب شما را داشته و ادعای ايشان کذب می باشد.


 تعیین وقت اینترنتی
 نام و نام خانوادگی :
 سن :
 پست الکترونیک :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 نحوه آشنايي با دكتر :شبکه های اجتماعی
تبلیغات اینترنتی
دوستان و آشنایان
سایر
 توضیحات :
جراحی زیبایی و لاغری
 
جراحی دستگاه گوارش
 
تعیین وقت اینترنتی
 


بازديد اين صفحه : 2640
بازديد امروز : 621
کل بازديد سایت : 2877661
بازديدکنندگان آنلاین : 4
زمان بارگزاری : 0/2031 ثانیه